Извештај садржи све ставке - исплате са рачуна стамбене заједнице. Садржи број извода, датум извода, шифру плаћања (ако је примењена), износ плаћања и назив фирме којој је уплата извршена. Постоји могућност да се идентичан извештај генерише и кумулативно где би сва плаћања у оквиру једне ставке била исказана у једном реду, са бројем појединачних плаћања, и збирним износом свих плаћања у оквиру ставке.

     Извештај је сложен хронолошки ако је у оквиру једне године. Ако извештај обухвата период од две или више година, сложен је почевши од најстаријег датума.