Следећи закони и уредбе могу бити од користи:

- Упутство за противпожарни апарат PP9A

- Закон о заштити од пожара

- Закон о становању и одржавању зграда

- Правилник о врсти, обиму и динамици активности текућег и инвестиционог одржавања

- Правилник о критеријуму за утврђивање минималних износа за инвестиционо и текуће одржавање

- Одлука о комуналном реду

- Одлука о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду

- Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији Града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 101/2019)

- Одлука о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда

- Одлука о држању животиња и кућних љубимаца на територији града Београда

- Скупштина СЗ