Картица садржи датум фактуре, број фактуре, годину и месец на који се односи фактура, датум уплате, износ уплате, годину и месец који је у потпуности или делимично затворен тим плаћањем.

     На крају сваке ставке налази се тренутни салдо корисника.